REGULAMIN WYJAZDÓW Z X-PLORE 4x4

DEFINICJE

ORGANIZATOR - spółka X-PLORE 4x4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-511) przy ul. Rakowickiej 10B lok.4 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000826385

WYPRAWA - każdy wyjazd zorganizowany przez ORGANIZATORA o charakterze turystyczno-krajoznawczym z elementami jazdy off-road opublikowany na stronie internetowej www.x-plore4x4.pl

ZGŁOSZENIE - oświadczenie osoby fizycznej złożone za pomocą odpowiedniego formularza dotyczące chęci uczestnictwa w WYPRAWIE zawierające, poza informacjami dotyczącymi pojazdu, imię i nazwisko zgłaszającego, liczbę pozostałych osób uczestniczących w WYPRAWIE jadących razem ze zgłaszającym w jednym samochodzie

UCZESTNIK - każda osoba dokonująca w fazie wstępnej ZGŁOSZENIA wyrażającego chęć wzięcia udziału w WYPRAWIE oraz każda osoba biorąca udział w WYPRAWIE jadąca własnym lub wynajętym samochodem realizująca warunki wcześniejszego ZGŁOSZENIA.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

WYPRAWA nie jest rajdem terenowym i wyklucza się na niej wszelkie formy współzawodnictwa, nie jest również usługą przewodnicką chociaż ORGANIZATOR zobowiązany jest do uprzedniego przygotowania trasy przejazdu i czuwania nad jej przebiegiem. Jest to wyjazd partnerski, podczas którego każdy z UCZESTNIKÓW ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania oraz za skutki tychże działań, całkowitą odpowiedzialność za niepełnoletnie osoby biorące udział w WYPRAWIE ponoszą ich rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie sprawujące nad nimi faktyczną opiekę.

ORGANIZATOR ma za zadanie zapewnić UCZESTNIKOM odpowiednią opiekę i wsparcie, a przede wszystkim czuwać nad realizacją programu wyjazdu dlatego każdy UCZESTNIK powinien się bezwzględnie stosować do poleceń ORGANIZATORA, w rażących przypadkach niezastosowanie się do poleceń może być podstawą do wykluczenia takiego UCZESTNIKA z WYPRAWY bez możliwości odwołania się od takiej decyzji i bez zwrotu zapłaty za WYPRAWĘ oraz jakichkolwiek innych kosztów.

UCZESTNICY zobowiązują się do zgodnej współpracy z ORGANIZATOREM jak i innymi osobami biorącymi udział w WYPRAWIE, zobowiązują się zachowywać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, odnosić się do innych z szacunkiem, a przede wszystkim w sposób kulturalny, nadto, w przypadku wyjazdów zagranicznych zobowiązują się zachowywać w sposób gwarantujący poszanowanie lokalnej społeczności i respektujący miejscowe zwyczaje.

Każdy z UCZESTNIKÓW ma obowiązek posiadania przy sobie wszystkich niezbędnych i ważnych dokumentów wymaganych przepisami prawa, zwłaszcza w przypadku WYPRAW zagranicznych. UCZESTNICY mają obowiązek uprzedniego zapoznania się z przepisami prawa jak i innymi regulacjami obowiązującymi ww kraju docelowym WYPRAWY oraz w krajach, przez które biegnie wyznaczona trasa przejazdu, nieświadomość obowiązującego prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przestępstwa, zwłaszcza z tytułu mandatów karnych, które zostały nałożone na skutek bezprawnego działania UCZESTNIKA.

UCZESTNIK będący kierowcą powinien bezwzględnie posiadać przy sobie dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu, ponosi również wyłączną odpowiedzialność za aktualne badania techniczne samochodu, aktualne ubezpieczenie OC auta, w przypadku wyjazdów zagranicznych kierowca powinien dodatkowo posiadać wszystkie inne dokumenty wymagane w kraju docelowym WYPRAWY oraz w krajach, przez które biegnie wyznaczona trasa przejazdu, nadto kierowca odpowiada za odpowiednie, adekwatne do rodzaju WYPRAWY, przygotowanie techniczne i wyposażenie samochodu.

Trasa WYPRAWY zostaje wytyczona przez ORGANIZATORA i odbywa się na drogach publicznych lub innych drogach, na których poruszanie się jest dozwolone z mocy obowiązujących przepisów lub zezwoleń, które posiada ORGANIZATOR, wszyscy UCZESTNICY poruszają się w kolumnie realizując wspólnie program wyjazdu, zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz z zachowaniem innych obowiązujących reguł, zwłaszcza podczas wyjazdów zagranicznych.

Podczas pokonywania samochodem wyznaczonej trasy WYPRAWY żaden z UCZESTNIKÓW nie może się znajdować pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających, kierowca pojazdu, którego stan i zachowanie wskazywałby na na stan spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających będzie decyzją ORGANIZATORA wykluczony z WYPRAWY wraz z UCZESTNIKAMI jadącymi wraz z nim samochodem bez prawa odwołania, zwrotu zapłaty za WYPRAWĘ oraz jakichkolwiek innych kosztów.

ZGŁOSZENIE I WPISOWE

Zgłoszenie UCZESTNIKA na WYPRAWĘ następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.x-plore4x4.pl na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą rozpoczęcia WYPRAWY. W szczególnych przypadkach zgłoszenie może zostać wysłane drogą mailową na adres biuro@x-plore4x4.pl i musi zostać potwierdzone mailowo lub telefonicznie przez ORGANIZATORA.

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia ZGŁOSZENIA bez podania przyczyny.

UCZESTNIK, którego zgłoszenie zostanie przyjęte przez ORGANIZATORA otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy wiadomość, na podstawie której zobowiązany będzie do wpłaty tzw. wpisowego czyli określonej kwotowo części ogólnej zapłaty za WYPRWĘ, uiszczenie wskazanej kwoty na rachunek bankowy ORGANIZATORA w terminie co najmniej 10 dni przed wyznaczoną datą WYPRAWY (liczy się data uznania rachunku) będzie faktycznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa i jednoznaczna z wpisaniem na listę UCZESTNIKÓW, w przeciwnym razie ZGŁOSZENIE nie zostanie uwzględnione.

Wpisowe, o którym mowa wyżej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy WYPRAWA nie odbędzie się z winy ORGANIZATORA lub w przypadku zbyt małej ilości zgłoszonych UCZESTNIKÓW.

UCZESTNIK zobowiązany jest uiścić całość zapłaty za udział w WYPRAWIE najpóźniej w terminie rozpoczęcia WYPRAWY, bezpośrednio do rąk ORGANIZATORA, w przypadku wyjazdów krajowych oraz co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą WYPRAWY w przypadku wyjazdów zagranicznych.

Nieuiszczenie zapłaty za WYPRAWĘ w wymaganym terminie skutkować będzie automatycznie skreśleniem z listy UCZESTNIKÓW bez prawa zwrotu wpisowego, brak faktycznego uczestnictwa w WYPRAWIE poprzez nie pojawienie się w wyznaczonym miejscu i terminie rozpoczęcia wyjazdu bez wcześniejszego odwołania uczestnictwa może być podstawą do zwrotu przez ORGANIZATORA na rzecz UCZESTNIKA zapłaty za WYPRAWĘ po potrąceniu wpisowego oraz poniesionych przez ORGANIZATORA innych kosztów związanych z przygotowaniem WYPRAWY uwzględniających koszty jednostkowe uczestnictwa.

Wpisowe oraz zapłata za WYPRAWĘ nie są zwracane w przypadku uszkodzenia lub awarii samochodu jak również innych zdarzeń niezależnych od ORGANIZATORA uniemożliwiających UCZESTNIKOWI dalsze branie udziału w WYPRAWIE, w przypadku wyjazdów zagranicznych dotyczy to przede wszystkim, ale nie wyłącznie sytuacji, w której UCZESTNIK nie zostanie wpuszczony do kraju docelowego WYPRAWY lub kraju, przez które biegnie wyznaczona trasa przejazdu, bez względu jaki byłby powód odmowy wjazdu na dane terytorium.

WYPRAWA

Liczba samochodów mogących uczestniczyć w WYPRAWIE jest ograniczona i zależy od rodzaju wyjazdu oraz stopnia jego trudności, podczas wyjazdów krajowych ORGANIZATOR dopuszcza możliwość uczestnictwa maksymalnie 12 (dwunastu) pojazdów w pełnej obsadzie osobowej, a w przypadku wyjazdów zagranicznych maksymalnie 10 (dziesięciu) pojazdów w pełnej obsadzie osobowej. Ze względu na ograniczoną ilość pojazdów mogących wziąć udział w WYPRAWIE liczy się kolejność ZGŁOSZEŃ potwierdzonych wpłatą wpisowego (tzw. rezerwacja). ORGANIZATOR pozostawia sobie prawo zmiany ilości dopuszczonych do WYPRAWY samochodów bez podania przyczyny.

W przypadku zbyt małej ilości ZGŁOSZEŃ ORGANIZATOR ma prawo odwołać WYPRAWĘ.

Trasa WYPRAWY jest wyznaczona przez ORGANIZATORA i może ulec zmianie w razie wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, w tym przede wszystkim ze względu na zmianę warunków pogodowych.

UCZESTNICY poruszają się podczas WYPRAWY w kolumnie samochodów jadąc za ORGANIZATOREM, w wyznaczonej przez niego kolejności, ewentualne bieżące korygowanie trasy przejazdu zarządza ORGANIZATOR, podejmowanie przez UCZESTNIKÓW samodzielnych prób przejazdu jakiegoś odcinka trasy bez uzgodnienia z ORGANIZATOREM jest niedopuszczalne, jednocześnie jeśli jakiś odcinek trasy ze względu na przeszkody terenowe okaże się dla któregoś z UCZESTNIKÓW zbyt trudny ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby wskazać mu alternatywną trasę przejazdu.

W przypadku wystąpienia podczas WYPRAWY przeszkód terenowych każdy z UCZESTNIKÓW podejmuje próbę ich pokonania na własne ryzyko uwzględniając przede wszystkim poziom trudności przeszkody, swoje umiejętności oraz przygotowanie techniczne samochodu, zabronione jest wykonywanie ryzykownych jak i nieodpowiedzialnych manewrów.

ORGANIZATOR nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne związane z uszkodzeniem samochodu jak również za ewentualny uszczerbek na zdrowiu UCZESTNIKÓW związany z pokonywaniem przeszkód terenowych, oraz używaniem sprzętu off-roadowego (wyciągarka, taśma, lina kinetyczna, hi-lift).

W przypadku awarii samochodu podczas WYPRAWY, którą da się usunąć na miejscu ORGANIZATOR ma prawo zarządzić przerwę na czas naprawy przez UCZESTNIKA auta, w razie awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań aby samochód został odholowany do najbliższego mechanika. W przypadku gdyby awaria samochodu okazała się poważna i nie pozwoliłaby UCZESTNIKOWI na dalsze kontynuowanie WYPRAWY nie będzie on sobie rościł żadnych praw wobec ORGANIZATORA z tytułu ewentualnego zwrotu zapłaty za WYPRAWĘ, kosztów naprawy samochodu, jego holowania do miejsca zamieszkania, itp.

Podczas WYPRAWY zabronione jest zaśmiecanie środowiska, niszczenie przyrody oraz jakichkolwiek instalacji leśnych, polnych i drogowych, zabronione jest również naruszanie własności prywatnej, a zwłaszcza jazda poza trasą wytyczoną przez ORGANIZATORA.

ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez UCZESTNIKÓW.

OŚWIADCZENIA

UCZESTNIK przesyłając ZGŁOSZENIE udziału w WYPRAWIE jednocześnie oświadcza, że akceptuje warunki wyjazdu, a przede wszystkim, że zdaje sobie sprawę z charakteru wyjazdu i jest świadomy, że jazda terenowa (off-road) może być niebezpieczna i może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia zarówno jego samego jak i osób trzecich i w tym kontekście oświadcza również, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia, których wynikiem może być utrata zdrowia, życia jego samego jak i osób podlegających jego opiece oraz straty materialne, w tym przede wszystkim uszkodzenie samochodu. Niniejsze oświadczenie składają również wszelkie dorosłe osoby uczestniczące w WYPRAWIE jadące jednym samochodem ze zgłaszającym.

UCZESTNIK przesyłając ZGŁOSZENIE udziału w WYPRAWIE jednocześnie oświadcza, że zdaje sobie sprawę i akceptuje, że podczas WYPRAWY sporządzona będzie przez ORGANIZATORA relacja fotograficzna i filmowa, w związku z tym oświadcza, że wykonane podczas WYPRAWY zdjęcia i nagrania wideo nie naruszają jego dóbr osobistych, a na podstawie Art. 81.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela ORGANIZATOROWI nieodpłatnego i nieograniczonego ani czasowo ani terytorialnie zezwolenia na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku jak i wizerunku osób niepełnoletnich pozostających pod jego opieką, tym samym, ale nie wyłącznie, udziela zgody ORGANIZATOROWI na wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku, zwielokrotnianie określoną techniką, wystawienie, wyświetlenie, opublikowanie w internecie, w tym przede wszystkim na stronie ORGANIZATORA, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji. Wizerunek UCZESTNIKA i wizerunek osób niepełnoletnich pozostających pod jego opieką może być użyty przez ORGANIZATORA do różnego rodzaju form form elektronicznego przetwarzania obrazu, modyfikacji, kadrowania i kompozycji bez obowiązku akceptacji produktu końcowego przez UCZESTNIKA lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZGŁOSZENIE uczestnictwa w WYPRAWIE jest jednoznaczne z zawarciem umowy z ORGANIZATOREM na zorganizowanie WYPRAWY i stanowi jednocześnie akceptację oraz bezwarunkowe przyjęcie warunków niniejszego REGULAMINU.

^